Логопедичен център “Логоритъм”

В центъра предлагаме логопедична диагностика и корекция на езиково – говорни нарушения, за да говори вашето дете правилно и да няма обучителни затруднения (както в предучилищна възраст, така и в училище). И за вас Родители: при нас ще получите насоки и помощ за речевата терапия на своето дете.

Логопедична консултация

При консултация е необходимо по-продължително проучване, докато се стигне до правилната и точна езиково-говорна диагноза на детето. Какво включва картата за езика и говора на детето?

Най-общо казано биографични данни и лична анамнеза на детето, фамилна анамнеза, соматичен, неврологичен, психологичен и езиково-говорен статус. (При нужда и съмнения изследванията продължават 10-15 дни и нито един от компонентите не трябва да се пренебрегва).

Логопедична диагностика

Логопедична диагностика

Логопедични занятия

Логопедичните занятия представляват сеанс, отрязък от логопедичната терапия вместен в определени времеви граница и подчинен на определени лингвистични цели и задачи, като родителите имат съществено място в цялостния терапевтичен процес при деца с нарушения на развитието.

Логопедичен център “Логоритъм”

Какво е логопедия?

Логопедията е наука, която има за цел изучаването на комуникативните нарушения, съпътстващите ги симптоми и създаването на инструментариум за тяхното преодоляване. Това е наука, насочена към обезпечаването на пълноценната лингвистична комуникация на лицата, при които тя е нарушена.

Терапевтични програми

Терапия на комуникативните нарушения
  • Артикулационна терапия
  • Дихателна и фонационна терапия
  • Прозодична терапия
  • Двигателна терапия
  • Терапия при нарушено развитие на мануалния праксис
  • Когнитивна терапия
  • Езикова терапия
  • Езикова терапия – писмен език
Речеслухова рехабилитация

Терапия при деца с частична загуба на слуха обхваща рехабилитация на слуха и говора, развитие на устна реч, умение за общуване и други.

Терапия при деца с практическа глухота – рехабилитация на слуха и говора, развитие на устна реч, умение за общуване, овладяване на социално значими жестове, дактилна азбука и други.

Терапия при деца с кохлеарни инплантанти – рехабилитация на слуха и говора, развитие на слухови усещания и възприятия и други.

Изполване на B-PES терапия – терапия чрез игра

Открита от екипа на немската фирма Beleduc и изработена в България от екипа на ”Пумпелина” град София.

Чрез нея се развива фина моторика, стимулира общото психомоторно развитие, подпомага когнитивните и познавателни процеси, социалните и комуникативни умения и емоционалното състояние на детето.

Материалите са от 80% дърво, висококачествен картон 10% и висококачествен текстил.

Пишете ни